Feuille blanche mon tyran, Mon amour si désespérant, Feuille blanche mon néant, Qu’il est dur d’être ton amant. – ins

82

Feuille blanche
mon tyran,
Mon amour
si désespérant,
Feuille blanche
mon néant,
Qu’il est dur d’être
ton amant.

Pierre Perret 

vous pourriez aussi aimer
fetish masturbatrix tugs.www.kirmiziyilan.com